پوشش مصنوعات چوبی

موارد مصرف : کلیه سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان، سازه های چوبی و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : بصورت بی رنگ مات و براق
جذب آب : ۰/۰۴%
جذب رطوبت : ۰/۲%
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳ لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات 
  • lilac 1310T (عایق پلیمری شفاف مصنوعات چوبی)
موارد مصرف : کلیه سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان، سازه های چوبی و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : متنوع
جذب آب یک جزیی : ۰/۰۳ %
جذب آب دو جزیی : ۰/۳۱ %
جذب رطوبت یک جزیی : ۰/۳۳ %
جذب رطوبت دو جزیی : ۰/۲۹ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1310C (عایق پلیمری الوان مصنوعات و سازه های چوبی)
X