پوشش مصنوعات صنعتی دریایی

موارد مصرف: آسترسطوح جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و املاح محیطی، محافظت از سطوح مخازن بتنی و استخر ها، پایه پل ها  سازه های اکسپوز بتنی، سطوح کارگاه ها و انبار های صنعتی، عرشه بتنی اسکله ها و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : بصورت بی رنگ مات و براق
جذب آب : ۰/۰۴%
جذب رطوبت : ۰/۲%
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳ لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510T (عایق شفاف پلیمری بتن صنعتی و دریایی)
 • lilac 1520T (عایق شفاف پلیمری مخازن و استخر های بتنی)
موارد مصرف: سطوح سازه های بتن صنعتی، مخازن بتنی و استخر ها، پایه های پل و سازه های اکسپوز بتنی، سطوح کارگاه و انبار های صنعتی و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : متنوع
جذب آب یک جزیی : ۰/۰۳ %
جذب آب دو جزیی : ۰/۳۱ %
جذب رطوبت یک جزیی : ۰/۳۳ %
جذب رطوبت دو جزیی : ۰/۲۹ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510C (عایق پلیمری لوان بتن صنعتی)
 • lilac 1520C (عایق پلیمری الوان مخازن و استخر های بتنی)
موارد مصرف: آسترسطوح جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و املاح محیطی، محافظت از سطوح مخازن بتنی و استخر ها، پایه پل ها  سازه های اکسپوز بتنی، سطوح کارگاه ها و انبار های صنعتی، عرشه بتنی اسکله ها و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : طوسی و الوان
جذب آب : بسته به نوع نیاز از ۰/۳ % الی  ۰/۵ %
جذب رطوبت : بسته به نوع نیاز از ۰/۲ %  الی ۰/۳ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۳ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510G (عایق پلیمری پوششی محافظ بتن صنعتی و دریایی)
 • lilac 1510GC (عایق پلیمری پوششی الوان محافظ بتن صنعتی و دریایی)
 • lilac 1520G (عایق پلیمری پوششی محافظ مخازن و استخر های بتنی)
 • lilac 1520GC (عایق پلیمری پوششی الوان محافظ مخازن و استخر های بتنی)
موارد مصرف: سازه های بتن صنعتی، سازه های بتن دریایی، مخازن بتنی و استخر ها، پایه های پل، کارگاه ها و انبار های صنعتی، عرشه بتنی اسکله ها و...
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : متنوع
جذب آب : ۰/۰۳ %
جذب رطوبت : ۰/۲ %
ضریب مصرف :  بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510F (بتونه پلیمری بتن، مخازن و استخر های بتنی)
موارد مصرف: سطوح سازه های بتنی صنعتی، استخر، فوندانسیون،سازه های صنعتی، سقف ابنیه و ساختمان، کانال های انتقال و جمع آوری آب های سطحی ، پایه و شمع های مدفون و مغروق و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه الی شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510P (عایق پلیمری- پرایمری پوششی بتن صنعتی)
موارد مصرف: درزگیری سازه های مدفون یا مغروق، فوندانسیون مخازن بتنی و استخر ها، درزگیری پایه های پل، درزگیری عرشه بتنی اسکله ها و...
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف : بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1510PF (بتونه پلیمری- پرایمری بتن صنعتی مخازن و استخر های بتنی)
X