پوشش مصنوعات ساختمانی

موارد مصرف : کلیه سطوح ماسیونری داخل و خارج ساختمان اعم از گچ، آجر و سیمان برای استفاده در کف و نما و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : بصورت بی رنگ مات و براق
جذب آب : ۰/۰۴%
جذب رطوبت : ۰/۲%
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳ لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات 
 • lilac 1410T (عایق شفاف پلیمری سطوح سیمانی نما و کف)
 • lilac 1420T (عایق شفاف پلیمری سطوح ساختمانی غیر سیمانی)
موارد مصرف : کلیه سطوح ماسیونری داخل و خارج ساختمان اعم از گچ، آجر و سیمان برای استفاده در کف و نما و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : متنوع
جذب آب یک جزیی : ۰/۰۳ %
جذب آب دو جزیی : ۰/۳۱ %
جذب رطوبت یک جزیی : ۰/۳۳ %
جذب رطوبت دو جزیی : ۰/۲۹ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات :
 • lilac 1410C (عایق پلیمری الوان سطوح سیمانی نما و کف)
 • lilac 1420C (عایق پلیمری الوان سطوح ساختمانی غیر سیمانی)
موارد مصرف : کلیه سطوح ماسیونری داخل و خارج ساختمان اعم از گچ، آجر و سیمان برای استفاده در کف و نما و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : طوسی و الوان
جذب آب : بسته به نوع نیاز از ۰/۳ % الی  ۰/۵ %
جذب رطوبت : بسته به نوع نیاز از ۰/۲ %  الی ۰/۳ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۳ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1410G (عایق پوششی پلیمری محافظ سطوح سیمانی)
 • lilac 1410GC (عایق پلیمری پوششی الوان محافظ سطوح سیمانی)
 • lilac 1420G (عایق پوششی پلیمری محافظ سطوح غیر سیمانی)
 • lilac 1420GC (عایق پلیمری پوششی الوان محافظ سطوح غیر سیمانی)
موارد مصرف: درزگیری، آب بندی، بند کشی و همسطح سازی سطوح سیمانی و سایر مصالح ساختمانی و ابنیه
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : متنوع
جذب آب : ۰/۰۳ %
جذب رطوبت : ۰/۲ %
ضریب مصرف :  بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1410F (بتونه پلیمری سطوح سیمانی)
 • lilac 1420F (بتونه پلیمری سطوح غیر سیمانی)
موارد مصرف: کلیه سطوح  ماسیونری ساختمان اعم از گچ، آجر، سیمان جهت استفاده در کف، پی، سرویس های بهداشتی و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه الی شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1410P (عایق پلیمری_پرایمری پوششی سطوح سیمانی)
 • lilac 1420P (عایق پلیمری_پرایمری پوششی سطوح غیر سیمانی)
موارد مصرف: درزگیری، آب بندی، همسطح سازی سطوح سیمانی مدفون و فونداسیون ابنیه و...
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف : بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
 • lilac 1410PF (بتونه پلیمری_پرایمری سطوح سیمانی)
 • lilac 1420PF (بتونه پلیمری_پرایمری سطوح غیر سیمانی)
X